Trung tâm Hỗ trợ đăng ký kinh doanh

Trung tâm Hỗ trợ đăng ký kinh doanh là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục Quản lý đăng ký kinh doanh; thực hiện chức năng hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp, tổ chức kinh tế hợp tác, hộ kinh doanh và các loại hình khác theo quy định của pháp luật cho các tổ chức, cá nhân trên phạm vi cả nước.

Trung tâm Hỗ trợ đăng ký kinh doanh có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; hoạt động theo cơ chế tự chủ phù hợp với quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; có trụ sở đặt tại Thành phố Hà Nội.

Trung tâm Hỗ trợ đăng ký kinh doanh có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1.    Thực hiện dịch vụ hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp, tổ chức kinh tế hợp tác, hộ kinh doanh và các loại hình khác theo quy định của pháp luật.
2.    Quản lý, vận hành và đầu tư duy trì, nâng cấp, phát triển Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, tổ chức kinh tế hợp tác, hộ kinh doanh từ nguồn thu phí được để lại, Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, nguồn thu hoạt động dịch vụ sự nghiệp công và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật. 
3.    Kết nối và trao đổi thông tin về đăng ký doanh nghiệp, tổ chức kinh tế hợp tác, hộ kinh doanh và các loại hình khác theo quy định của pháp luật.
4.    Hỗ trợ cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, cấp huyện trong việc xử lý, khắc phục lỗi ứng dụng, lỗi giao dịch giữa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, tổ chức kinh tế hợp tác, hộ kinh doanh với các hệ thống khác liên quan; hiệu đính, bổ sung dữ liệu liên quan đến doanh nghiệp, tổ chức kinh tế hợp tác, hộ kinh doanh và các loại hình khác theo quy định của pháp luật.
5.    Công bố thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, tổ chức kinh tế hợp tác, hộ kinh doanh cho các tổ chức, cá nhân.
6.    Cung cấp dịch vụ thông tin về doanh nghiệp, tổ chức kinh tế hợp tác, hộ kinh doanh và các loại hình khác theo quy định của pháp luật lưu giữ tại Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, tổ chức kinh tế hợp tác, hộ kinh doanh cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu. Phát hành ấn phẩm thông tin đăng ký doanh nghiệp, tổ chức kinh tế hợp tác, hộ kinh doanh và các loại hình khác theo quy định của pháp luật.
7.    Đào tạo, tập huấn pháp luật về đăng ký kinh doanh và Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, tổ chức kinh tế hợp tác, hộ kinh doanh cho các cơ quan đăng ký kinh doanh, tổ chức, cá nhân có nhu cầu trên phạm vi cả nước.
8.    Quản lý tổ chức, biên chế, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
9.    Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh giao.

(Quyết định số 1565/QĐ-BKHĐT ngày 18/9/2023 về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Hỗ trợ đăng ký kinh doanh thuộc Cục Quản lý đăng ký kinh doanh)

Thông tin hỗ trợ
Hộp thư hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp, dịch vụ thông tin, bố cáo điện tử, thanh toán điện tử
Hộp thư tiếp nhận phản ánh về đăng ký doanh nghiệp