Tài liệu kỹ thuật

 

STT Tên văn bản 

 

Phiên bản          

 

Ngày hiệu lực      

1 Tài liệu kỹ thuật kết nối với Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh 1 01/01/2024

 

 

 

Thông tin hỗ trợ
Hộp thư hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp, dịch vụ thông tin, bố cáo điện tử, thanh toán điện tử
Hộp thư tiếp nhận phản ánh về đăng ký doanh nghiệp